L’AMC entra a formar part de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya com a membre de ple dret

 

El Ple del Parlament de Catalunya en la passada sessió del 14 de març de 2012 i dins la Llei de Mesures fiscals, financeres i administratives ha aprovat algunes modificacions de la Llei de Museus 17/1990.

Entre aquestes modificacions és significativa per la nostra Associació la modificació de la composició de la Comissió Executiva de la Junta de Museus de Catalunya, a partir de la qual l’AMC, com a entitat, tindrà representant propi en una de les vocalies.

Ens sentim àmpliament satisfets d’aquest fet, llargament reivindicat, el qual ens havíem fixat com un dels objectiu claus de l’actual Junta de l’AMC. La participació com a entitat a la Junta de Museus ens permet tenir una major presència i veu en els debats i projectes vinculats als museus de Catalunya i alhora ens afirma com sector professional i com a Associació.

A continuació podeu veure la modificació de la Llei 17/1990. El punt 4 és el que modifica l’apartat 3 de l’article 40, sobre la composició de la Junta de Museus de Catalunya en el sentit que la seva Comissió Executiva inclou entre els seus membres un representant de l’Associació de Museòlegs de Catalunya:

Article 92. Modificació de la Llei 17/1990

1. Es modifica l’apartat 1 de l’article 1 de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus, que resta redactat de la manera següent: «1. Són museus, als efectes d’aquesta llei, les institucions permanents, sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, obertes al públic, que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles, immobles i immaterials, els conserven, els documenten i estudien, els exhibeixen i en difonen el coneixement per a la recerca, l’ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic i constitueixen un espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans

2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 34 de la Llei 17/1990, que resta redactat de la manera següent: «3. Els serveis d’atenció als museus poden ésser creats per mitjà de convenis amb les entitats locals.»

3. S’afegeix una lletra, la k, a l’article 35 de la Llei 17/1990, amb el text següent: k) Establir les directrius de la política museística per a la conservació, protecció i gestió del patrimoni museístic.»

4. Es modifica l’apartat 3 de l’article 40 de la Llei 17/1990, que resta redactat de la manera següent: «3. La Comissió Executiva és presidida pel director o directora general a qui correspon la competència en matèria de museus. En són vocals dotze tècnics de prestigi reconegut en qualsevol de les disciplines relacionades amb els museus, nomenats per decret a proposta dels organismes i les institucions següents: cinc, del Parlament de Catalunya; dos, del Departament de Cultura; un, de l’Ajuntament de Barcelona; dos, de les entitats locals de Catalunya; un, de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, i un de la Conferència Episcopal Tarraconense.»

 

Deixa un comentari