ÀREA DE SOCI

NOTÍCIES

EL PLA D'ACCIó DE LA GENERALITAT PER AL CONJUNT DELS MUSEUS DEL PAíS

El Govern aprova el Pla de Museus de Catalunya

El Govern ha aprovat “Museus 2030. Pla de museus de Catalunya”, el pla estratègic que recull el conjunt de les polítiques de la Generalitat per als equipaments museístics catalans. El document defineix les actuacions per dur-les a terme i quantifica els recursos econòmics, tècnics i humans per poder executar-les.


Plantejat com una estratègia a mig termini, el Pla de Museus de Catalunya formula una visió clarament renovadora d’allò que han de ser els museus catalans en l’horitzó de 2030, i dissenya un nou sistema de museus, que ha d’articular el suport de la Generalitat i de la resta d’institucions del país a aquests equipaments científics i culturals. Des del seu inici i fins al 2030, el Pla es desenvolupa en períodes quadriennals, on es concreten els objectius específics, les actuacions, els costos, les fonts de finançament i el calendari d’execució. Per tal d’avançar progressivament cap al 2030, el Pla de Museus inclou ja el Pla d’Actuacions 2020-2021 amb les mesures previstes per aquest i el pròxim any, que s’ha aprovat també aquest matí.


El Pla de Museus de Catalunya s’estructura en tres grans àmbits: una síntesi de la diagnosi dels museus de Catalunya que permet posar en evidència els principals reptes que els museus catalans han d’afrontar en el futur; les propostes estratègiques que s’han d’assolir el 2030, i les propostes operatives a través del Pla d’Actuacions 2020-2021.


Pel que fa a les propostes estratègiques, destaca la formulació d’una nova visió de museu centrada en el seu valor públic, és a dir, d’alta utilitat social. També destaca la creació d’un instrument bàsic per actuar sobre el conjunt dels equipaments museístics catalans per part de la Generalitat, i que consisteix en la creació del Sistema de Museus de Catalunya. Mitjançant eines de planificació estratègica com el Mapa de Museus de Catalunya, el Sistema de Museus de Catalunya ha d’ajudar a reordenar els museus del país i a revisar les categories museístiques actuals, establertes per la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. S’ha de posar en relleu el programa dels museus de suport territorial com a element clau en l’estructuració i equilibri dels equipaments patrimonials de Catalunya. Així mateix, el sistema ha de reforçar les estructures del Departament de Cultura al servei dels museus i ha de desplegar instruments de suport transversal, com són les xarxes temàtiques i territorials de museus.


En l’àmbit operatiu, desplegat a través del Pla d’Actuacions 2020-2021, el Pla de Museus planteja 31 objectius específics i 67 actuacions concretes, i conté una memòria econòmica que ha de permetre garantir-ne el compliment. Així mateix, s’ha definit el sistema d’avaluació del Pla d’actuacions 2020-2021 per part del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, que permetrà que avaluï aquesta política sectorial.


L’aprovació del Pla, que va ser presentat el setembre de 2017, va quedar aturada, com moltes altres iniciatives de la institució, per les extraordinàries convulsions que ha patit l’autogovern català durant aquests darrers anys. Com a eina fonamental de la política museística de la Generalitat, el Pla havia de ser aprovat pel Govern de Catalunya a inicis de 2018. La suspensió de l’autonomia catalana aquell any no en va permetre l’aprovació ni la tramitació prèvia preceptiva.


Des de la seva presentació el 2017, i malgrat les situacions extraordinàries, el Departament de Cultura ha treballat per implementar el màxim nombre d’accions contingudes al Pla. Actualment s’ha iniciat el 75% de les actuacions previstes, entre les quals cal destacar: la definició del Mapa de Museus de Catalunya; la consolidació de les xarxes territorials i temàtiques de museus; la celebració del primer Fòrum dels Museus de Catalunya; la creació dels museus de suport territorial; les bases per a les ampliacions del MACBA i el MNAC; la creació d’un programa d’inversions per la renovació museogràfica dels museus catalans a través de subvencions i en convenis pluriennals; l’increment del Fons d’Adquisició de Béns Culturals; l’elaboració de programes de conservació preventiva i de digitalització, la creació del Baròmetre Social dels Museus i la recent aprovació del Pla d’Accessibilitat de museus i centres i espais d’arts visuals de Catalunya.


El Pla de Museus de Catalunya és el resultat d’un procés de treball fonamentat en el diàleg i la participació del sector museístic del país. Més de dos-cents professionals hi han aportat la seva expertesa i el seu parer en diferents fases de la seva elaboració. La síntesi de la diagnosi, la visió, els objectius i les actuacions que s’inclouen en el Pla són conseqüència de la reflexió realitzada i compartida amb el sector museístic.

Aquesta web utilitza galetes (cookies) propies i de tercers. Política de cookies Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús.